მდგრადი განვითარების მიზანი
1

არა სიღარიბეს

სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

1.1 2030 წლისთვის საქართველოში მცხოვრები ყველა ადამიანისთვის უკიდურესი სიღარიბის აღმოფხვრა; უკიდურესი სიღარიბე ამჟამად იზომება იმ ადამიანების მიხედვით, რომლებიც ცხოვრობენ დღეში 1.9 აშშ დოლარზე ნაკლები თანხით

1.2 2030 წლისთვის ნებისმიერი ფორმით სიღარიბეში მცხოვრები ყველა ასაკის მამაკაცების, ქალებისა და ბავშვების პროპორციული ოდენობის შემცირება, ქვეყანაში დადგენილი განმარტებების შესაბამისად

1.3 მიღებულ იქნას შესაფერისი ეროვნული ზომები, რათა 2030 წლისთვის მიღწეულ იქნეს ღარიბი და მოწყვლადი ადამიანების არსებითი დაფარვა

1.4. 2030 წლისთვის უზრუნველყოფილ იქნას, რომ ყველა მამაკაცსა და ქალს, განსაკუთრებით სიღარიბეში მყოფ და მოწყვლად პირებს, მათ შორის იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ჰქონდეთ თანასწორი უფლებები ეკონომიკურ რესურსებთან მიმართებაში. ასევე მათთვის უზრუნველყოფილ იქნას ხელმისაწვდომობა საბაზისო მომსახურებებზე, მიწისა და ქონების სხვა ფორმების მფლობელობასა და

მართვაზე, მემკვიდრეობაზე, ბუნებრივ რესურსებზე, სათანადო უახლეს ტექნოლოგიებსა და ფინანსურ

სერვისებზე, მათ შორის მიკროსაფინანსო მომსახურებაზე

1.5 კლიმატთან დაკავშირებული ექსტრემალური შემთხვევების და გარემოსთან დაკავშირებული სტრესებისა და კატასტროფების პროგნოზირების და ადრეული გაფრთხილების უზრუნველყოფა

1.ა. სხვადასხვა წყაროდან, მათ შორის განვითარების სფეროში გაძლიერებული თანამშრომლობის მეშვეობით, რესურსების მნიშვნელოვანი მობილიზების უზრუნველყოფა საქართველოს მდგრადი განვითარებისთვის და სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრის მიზნით პროგრამებისა და პოლიტიკის განსახორციელებლად