მდგრადი განვითარების მიზანი
16

მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები

მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუტების მშენებლობა ყველა დონეზე

16.1 ძალადობის ყველა ფორმის და მასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის შემთხვევათა რაოდენობის შემცირება ყველგან

16.2 ბავშვთა მიმართ სასტიკი მოპყრობის, ექსპლუატაციის, ტრეფიკინგისა და ძალადობის ყველა ფორმის და წამების აღმოფხვრა

16.3 ეროვნულ დონეზე კანონის უზენაესობის დამკვიდრების ხელშეწყობა და თითოეული ადამიანისთვის მართლმსაჯულებაზე თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა 

16.4 2030 წლისათვის ორგანიზებული დანაშაულის ყველა ფორმის შემცირება

16.5  კორუფციისა და მექრთამეობის ყველა ფორმის მნიშვნელოვნად შემცირება

16.6 ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე ინსტიტუციების შექმნა ყველა დონეზე

16.7 ყველა დონეზე სწრაფი რეაგირების უნარის მქონე, ინკლუზიური, მონაწილეობაზე დაფუძნებული და

წარმომადგენლობითი გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის უზრუნველყოფა

16.8 გლობალური მმართველობის ინსტიტუციებში საქართველოს მონაწილეობის განმტკიცება

16.9 2030 წლისთვის ყველა ადამიანისთვის სამართლებრივი სტატუსის, მათ შორის დაბადების რეგისტრაციის, უზრუნველყოფა

16.10 საზოგადოებისთვის ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომის უზრუნველყოფა და ფუნდამენტური

თავისუფლებების დაცვა, ეროვნული კანონმდებლობისა და საერთაშორისო შეთანხმებების შესაბამისად

16.ა  შესაბამისი ეროვნული ინსტიტუტების გაძლიერება, მათ შორის საერთასორისო თანამშრომლობის მეშვეობით, ყველა დონეზე ძალადობის პრევენციისა და ტერორიზმთან,დანაშაულთან ბრძოლის უნარის გასაუმჯობესებლად

16.ბ მდგრადი განვითარების მიზნით არადისკრიმინაციული კანონებისა და პოლიტიკის შემოღების ხელშეწყობა და შემოღება განხორციელება.