მდგრადი განვითარების მიზანი
11

მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება

11.1 საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობების

უზრუნველყოფა

11.6 2030 წლისთვის დიდ ქალაქებში ერთ სულ მოსახლეზე გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების

შემცირება, მათ შორის ჰაერის ხარისხისთვის და მუნიციპალური და სხვა ნარჩენების მართვის საკითხებზე

განსაკუთრებული ყურადღების დათმობით.