მდგრადი განვითარების მიზანი
13

კლიმატის ცვლილების შედეგების დაძლევა

კლიმატის ცვლილებისა და მისი ზეგავლენის წინააღმდეგ გადაუდებელი ზომების გატარება

13.2 კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ მიმართული ზომების ინტეგრირება ეროვნული პოლიტიკის

დოკუმენტებში, სტრატეგიებსა და გეგმებში.