მდგრადი განვითარების მიზანი
17

გლობალური თანამშრომლობა

პარტნიორობა მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად

17.8 ტექნოლოგიის ბანკისა და მეცნიერების, ტექნოლოგიისა და ინოვაციის უნარების გამაძლიერებელი მექანიზმის სრულად ამოქმედება ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებისთვის 2017 წლამდე და ხელშემწყობი

ტექნოლოგიის გამოყენების ხელშეწყობა, განსაკუთრებით საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის შემთხვევაში

17.18 2020 წლისთვის შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა საქ‐ოსთვის, შემოსავლის, გენდერის, ასაკის, რასის, ეთნიკური წარმომავლობის, მიგრაციული სტატუსის, შეზღუდული შესაძლებლობების, გეოგრაფიული მდებარეობის და შესაბამის ეროვნულ კონტექსტში არსებული სხვა მახასიათებლების მიხედვით

კლასიფიცირებულ ხარისხიან, დროულ და სანდო მონაცემებზე წვდომის მნიშვნელოვნად გაზრდის მიზნით

17.19 2030 წლისთვის არსებულ ინიციატივებზე დაყრდნობით საზომების შემუშავება მდგრადი განვითარების მიმართულებით მიღწეული, მთლიანი შიდა პროდუქტის შემავსებელი პროგრესის გასაზომად.