მდგრადი განვითარების მიზანი
2

არა შიმშილს

შიმშილის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოებისა და გაუმჯობესებული კვების მიღწევა და მდგრადი სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

2.2 2030 წლისთვის არასაკმარისი კვების ყველა ფორმის აღმოფხვრა, მათ შორის, 5 წლამდე ასაკის

ბავშვებში არასაკმარისი ზრდისა და სისუსტის მხრივ, 2025 წლისთვის საერთაშორისოდ შეთანხმებული

მიზნების მიღწევა; მოზარდი გოგონების, ორსულების, ლაქტაციის პროცესში მყოფი ქალებისა და მოხუცებულების საკვები საჭიროებების უზრუნველყოფა

2.3 2030 წლისთვის სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის და სურსათის მცირე მწარმოებლების, კერძოდ, ქალების, საოჯახო ფერმერების და მეთევზეების შემოსავლების გაზრდა. მათ შორის, მიწაზე და სხვა პროდუქტიულ რესურსებსა და საშუალებებზე, ცოდნაზე, ფინანსურ მომსახურებაზე, ბაზრებზე, დამატებითი ღირებულების შექმნასა და არასასოფლო‐სამეურნეო სექტორში დასაქმების შესაძლებლობებზე

უსაფრთხო და თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მეშვეობით

2.4 2030 წლისათვის სურსათის წარმოების მდგრადი სისტემების უზრუნველყოფა და

სიცოცხლისუნარიანი სასოფლო‐სამეურნეო პრაქტიკის დანერგვა, რომელიც გაზრდის

პროდუქტიულობას და წარმოების მოცულობას, ხელს შეუწყობს ეკოსისტემების შენარჩუნებას, რაც

გააძლიერებს კლიმატის ცვლილებასთან, ექსტრემალურ ამინდთან, გვალვასთან, წყალდიდობასა და სხვა სახის კატაკლიზმებთან ადაპტირების უნარს და თანდათანობით გააუმჯობესებს მიწის ნაკვეთებისა

და ნიადაგის ხარისხს

2.5 2020 წლისთვის თესლების, სასოფლო‐სამეურნეო კულტურების, ფერმისა და შინაური ცხოველების და მათი მონათესავე ველური სახეობების გენეტიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნება, მათ შორის კარგად მართული და დივერსიფიცირებული სათესლე და მცენარეთა ბანკების საშუალებით სახელმწიფო, რეგიონულ და საერთაშორისო დონეებზე, აგრეთვე გენეტიკური რესურსების და ამასთან დაკავშირებული

ტრადიციული ცოდნის გამოყენებით მიღებული სარგებლის ხელმისაწვდომობის და სამართლიანი და თანაბარი გაზიარების უზრუნველყოფა, როგორც ეს საერთაშორისო დონეზე იქნა შეთანხმებული

2.ა სოფლის ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობის კვლევის და საკონსულტაციო მომსახურების,

ტექნოლოგიების განვითარების და მცენარეებისა და მსხვილფეხა საქონლის გენეტიკურ ბანკებთან

დაკავშირებით ინვესტიციების ზრდა, მათ შორის ინტენსიური საერთაშორისო თანამშრომლობის

გზით, განვითარებად, განსაკუთრებით ყველაზე ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში სოფლის მეურნეობის

პროდუქტიულობის ზრდის მიზნით

2.გ. ისეთი ზომების მიღება, რაც უზრუნველყოფს სურსათის სასაქონლო ბაზრებისა და მათი

პროდუქციის გამართულ ფუნქციონირებას და ხელს შეუწყობს დროულ წვდომას საბაზრო ინფორმაციაზე, მათ შორის ინფორმაციაზე სურსათის რეზერვების შესახებ, იმ მიზნით, რომ შეიზღუდოს სურსათზე ფასის

უკიდურესი არასტაბილურობა.