მდგრადი განვითარების მიზანი
14

წყალქვეშა რესურსები

ოკეანისა და ზღვის რესურსების კონსერვაცია და მუდმივი გამოყენება განვითარებისთვის

14.4 თევზის რეწვის ეფექტურად რეგულირება და ჭარბი, უკანონო, აღურიცხავი და არარეგულირებული

თევზჭერის და თევზჭერის მავნე პრაქტიკის აღმოფხვრა იმისათვის, რომ აღდგეს თევზის მარაგი შესაძლო

უმოკლეს ვადაში, სულ მცირე ისეთ დონეზე, რომ შეიქმნას მაქსიმალურად მდგრადი რაოდენობა, როგორც ამის საშუალებას იძლევა თევზების ბიოლოგიური მახასიათებლები

14.გ ოკეანეებისა და მათი რესურსების კონსერვაციისა და მდგრადი მოხმარების გაზრდა, საერთაშორისო სამართლის განხორციელებით, როგორც ეს ასახულია გაეროს საზღვაო სამართლის შესახებ კონვენციაში,

რომელიც გვთავაზობს საკანონმდებლო ჩარჩოს ოკეანეებისა და მათი რესურსების კონსერვაციისა

და მდგრადი გამოყენებისთვის, როგორც ნათქვამია „მომავალი რომელიც ჩვენ გვინდა“ 158 პარაგრაფში.