მდგრადი განვითარების მიზანი
12

მდგრადი მოხმარება და წარმოება

მდგრადი მოხმარებისა და წარმოების უზრუნველყოფა

12.8 2030 წლისთვის, საქართველოში მყოფი ადამიანებისთვის შესაბამისი ინფორმაციისა და ცოდნის

უზრუნველყოფა მდგრადი განვითარების და ბუნებასთან ჰარმონიული ცხოვრების წესის

შესახებ.